انجمن همياران دانش آموزان و دانشجويان استثنايي خراسان چاپ
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۶:۴۹


انجمن هميـــاران دانش آموزان و دانشجويان استثنايي خراســان که به اختصار انجمن ناميده مي شود يک انجمن غير انتفاعي، غير سياسي بوده و مرکزيت آن استان خراسان رضوي است و در صورت امکان در ساير استان هاي کشور فعاليت خواهد کرد.اهداف
1- تشريک مساعي و معاضدت و همکاري با مديريت آموزش و پرورش استثنايي خراسان رضوي، در راستاي رفع کمبودهاي آموزشي توانبخشي، فرهنگي، رفاهي و ورزشي و درماني دانش آموزان استثنايي و خانواده هاي آنها از نظر کمي و کيفي.
2- کمک به احداث، توسعه و تجهيز مراکز آموزشي استثنايي (ورزشي، فرهنگي و تربيتي) با مشارکت نهادهاي ذيربط.
3- کمک به برگزاري اردوهـاي تربيتي- زيـــارتي- تفريحي و تشويقــي و نظاير آن بــراي دانش آموزان استثنايي
4- کمک به ايجاد هسته هاي مشاوره
5- کمک به فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بکار فارغ التحصيلان استثنايي
6- اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت جذب و افزايش توان مالي انجمن جهت تحقق اهداف
7- هدايت و حمايت از انجمن هاي اولياء و مربيان مدارس استثنايي
8- اجراي کليه اموري که به پيشرفت علمي و اجتماعي و اقتصادي دانش آموزان استثنايي کمک نمايد (مطابق با اهداف انجمن) و يا پيش بيني نشده در مبحث اهداف.

اعضاي هيئت مؤسس:
امير رضا آخوندان، حاج سيد محمود ابن الرضا، مهندس محمد رضا اعطايي، مهندس مريم اسلامي، حاج محمود باقري، حاج محمد بخشي فر، زهره براتيان، مهين توکلي، حاج حسين حسين پور، سرهنگ جمشيد داوودي، حاج غلامعلي رخصت، محمد تقي رضايي، شهناز زمانيان، صفيه سرجامي، حاج هاشم سليمي آشتياني، مهندس محسن شرکاء، حاج يونس شگفتي، حسن صراف زاده، مهندس جعفر عابديان، حسين عليزاده، مهندس فرنوش غضنفري، حاج سيد باقر غفوريان، محمد کاظم فارسيان،
مدير آموزش و پرورش استثنايي، مهندس فروزان، مهندس حميد مستشاري، معصومه محمدي (جنتي پور)، حاج عليرضا مکرم، دکتر فاطمه هادوي، ولي الله هادوي

اعضاي هيئت مديره:
مهندس مريم اسلامي، امير رضا آخوندان، حاج محمد بخشي فر، سيد محمد مهدي حسيني،
حاج غلامعلي رخصت، شهناز زمانيان، سرهنگ جمشيد داوودي، حاج سيد باقر غفوريان،
مهندس فرنوش غضنفري، دکتر فاطمه هادوي، ولي الله هادوي